کار گروهی

مردم قدرت اصلی یک تیم هستند.

روحیه تیمی

شجاع و نترس: شهامت رویارویی با مشکلات و رویارویی با چالش ها را داشته باشید.
استقامت: در آزمون سختی ها ایستادگی کنید و مسئولیت را بپذیرید.
روشنفکر: می تواند نظرات مختلف را در خود جای دهد و وسیع فکر باشد
انصاف و عدالت: همه در برابر معیارها و قوانین برابرند.

استاندارد صنعت

کلمه-قرارداد:گفتار باید انجام شود و اعمال باید مثمر ثمر باشد.
تیم اکشن:کار خود را به خوبی انجام دهید، مشتاق باشید و به دیگران کمک کنید و از قدرت تیم به خوبی استفاده کنید.
کارایی اجرایی:از همه چیز بهترین استفاده را ببرید، از مردم بهترین استفاده را ببرید و معطل نکنید و شریک نکنید.
شجاعت-چالش:نه فروتن باشید و نه فروتن، هرگز به راحتی تسلیم نشوید و در ایجاد درجه اول شجاع باشید.


پیامتان را بگذارید: